Onze visie

ONZE MISSIE

Samen werken aan een fijne school met zelfsturende, gelukkige kinderen door middel van actief onderwijs aan te bieden in een krachtige leeromgeving.

Een katholieke dialoogschool

Wij bieden de ons toevertrouwde kinderen kwalitatief onderwijs, onder de noemers van vorming en opvoeding.

Als school zijn we ervan overtuigd dat dit soort onderwijs veel meer is dan louter doorgeven van kennis.  Leren leren, leren werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand. 
Onze kinderen leren deze wereld ontdekken en bekwamen zich om met engagement, kritische zin en creativiteit erin aan de slag te gaan.
Deze school is een inclusieve school. Ze draagt zorg voor de unieke talenten van elke leerling, elk met zijn mogelijkheden.

Als katholieke school werken we vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrijheid, die oproept tot verantwoordelijkheid.
We willen alle aspecten van het kind tot ontwikkeling brengen, zodat het kan groeien naar volwassenheid en gaandeweg verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf.

Vanuit dit mens- en wereldbeeld nodigt de katholieke dialoogschool in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengt ze andere levensbeschouwingen samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds - kritische wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen.

Volgende christelijke waarden worden dan ook centraal gesteld:

 • het uniek zijn van iedereen,
 • eerbied, respect en zorg voor mens en natuur,
 • verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • vreugde, dankbaarheid, vertrouwen in het leven en de schepping,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen.

Deze waarden zitten verweven in onze dagdagelijkse praktijk en nog specifieker in de godsdienstmomenten, pastorale initiatieven…
Wij verwachten van de ouders dat zij zich respectvol en open opstellen ten opzichte van de geloofsopvoeding in onze school.         

Een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

Het uniek zijn van ieder kind wordt pedagogisch vertaald in een aanbod 
dat gericht is op de totale ontplooiing van het kind en dat op zijn beurt rekening houdt met de talenten en noden van de kinderen.
We doen dit in een samenhangend geheel door middel van ons leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven’.

Hierdoor worden de kinderen in contact gebracht met alle componenten van de persoonsgebonden alsook de cultuurgebonden ontwikkeling:

 • socio-emotionele ontwikkeling,
 • ontwikkeling van het innerlijk kompas,
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid,
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling,
 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld,
 • mediakundige ontwikkeling,
 • muzische ontwikkeling,
 • taalontwikkeling,
 • ontwikkeling van wiskundig denken
 • levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit Rooms-Katholieke godsdienst.

De samenhang wordt als volgt georganiseerd:

 • de verticale samenhang: dat is de samenhang waarbij het ene logisch volgt uit het ander en waarbij men voortbouwt op wat de kinderen reeds kennen.
 • de horizontale samenhang: dat is de aandacht voor de zinvolle samenhang van het geheel, de samenhang tussen de verschillende leergebieden en leerdomeinen. 

Het is belangrijk dat de kinderen kennis en vaardigheden verwerven.
Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven, zodat leerstof, ook leefstof wordt.  
Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en toepassen in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

Een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

Kinderen bouwen aan hun toekomst. Als school willen wij daaraan meewerken.  
Door middel van o.a. ons KiVa – engagement willen we als uitgangspunt van onze opvoeding en onderwijs, een positief en veilig leer – en leefklimaat ontwikkelen.
Door de kennis die ze krijgen, het prikkelen van hun aangeboren nieuwsgierigheid, het aanbieden van een krachtige leeromgeving en het ontwikkelen van onderzoekscompetentie verwerven kinderen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden.

Vanuit dit leer – en leefklimaat willen we werken aan een positief zelfbeeld van elk uniek kind in een cultuur waarin fouten maken mag. Het aanbod en het leerproces worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van elk kind. Daarnaast is het leren een sociaal gebeuren waarbij kinderen samen in verbondenheid mogen leven en samen mogen leren. Het is een wederzijdse verrijking. Werken in dialoog met alle partners is hierbij een belangrijke vereiste. 

Wij gaan uit van een hoopvolle ontwikkelingsvisie. We zijn optimistisch ten opzichte van de ontwikkeling van de kinderen. We geloven in de groeikansen van elk kind.
Elk kind krijgt kansen volgens zijn mogelijkheden en draagt zijn eigen bagage, daarom willen we ook werken aan een plaats waar iedereen gelijke onderwijskansen mag ervaren waar iedereen respect opbrengt voor anderen en elkaar ondersteunt.

We gaan actief op zoek naar de mogelijkheden en de talenten van de kinderen met de bedoeling die te herkennen, te stimuleren, te faciliteren en verder te ontwikkelen.
We hanteren hierbij een geduldige aanpak. Het onderwijs en de opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld, zodat de hoop niet omslaat in wanhoop. 
Hierbij proberen we regelmatig te reflecteren met de kinderen om op die manier het meest geschikte onderwijsarrangement te kunnen aanbieden.
Dit gebeurt door o.a. kindcontacten, peer-assement…
Bij het evalueren van het kind wordt er niet vergeleken met een klasprofiel.
Onze aandacht gaat uit naar het groei – en leerpoces. Ons doel is om elk kind te laten groeien, zijn/haar talenten te laten ontdekken en het te laten evolueren.

Net zoals we werken aan de groei en ontwikkeling van het kind, willen we ook aandacht hebben voor onze persoonlijke groei en ontwikkeling. Door onszelf regelmatig te professionaliseren, willen we onze expertise verhogen en ons onderwijs sterker maken. 

De ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We weten dat de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan heel sterk samenhangen met de socio-culturele en economische kenmerken van het gezin waarin ze opgroeien. Vanuit het gelijkeonderwijskansenbeleid streven wij ernaar om elk kind, elke dag opnieuw optimale onderwijskansen te bieden en elk kind te omringen met brede zorg.
Door in te zetten op een krachtige leeromgeving waarbij alle leerlingen kunnen groeien, kan een team eventuele problemen voorkomen.

Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs via een krachtige leeromgeving is werken aan brede basis- zorg. (FASE 0)

Sommige leerlingen hebben door persoonsgebonden kenmerken (bijvoorbeeld een ontwikkelingsvoorsprong, een leer-, gedrags- of ontwikkelings- stoornis of een beperking) specifieke onderwijsbehoeften en nood aan verhoogde zorg. (FASE 1)

Het gaat om leerlingen die nood hebben aan een individueel aangepaste schoolorganisatie, een aangepast curriculum of een andere aanpak. Soms hebben ze nood aan bijkomende middelen om efficiënt en effectief te kunnen leren. In samenspraak met de zorgcoördinator, het zorgteam en waar nodig het CLB, zullen leerkrachten differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren, doelen toevoegen of zorgen voor een individuele handelingsplanning. (FASE 2 & 3)

Een leerling met specifieke noden kan redelijke aanpassingen vragen. Er wordt dan nagegaan welke redelijke aanpassingen er nodig zijn om de ontwikkelingskansen van die leerling te garanderen en zijn onderwijsparticipatie mogelijk te maken. In overleg wordt er afgewogen welke redelijke aanpassingen haalbaar zijn.
Kunnen wij met het zorgaanbod van onze school en met behulp van externe ondersteuning, geen antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van het kind, dan kan een overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

Samenwerking en overleg staan centraal in onze zorgwerking: binnen het team, met het CLB, maar ook met ouders of andere opvoeders. Een open communicatie waarbij zij als gelijkwaardige partners betrokken worden, is belangrijk om resultaten te bereiken. Daarnaast willen wij ook tijd maken voor de verwachtingen en vragen van de betrokken leerling. 

De school als gemeenschap en organisatie

Door de omvang en de structuur van ons schoolgebouw mogen wij ons een kleine, familiale, warme school noemen waarbij iedereen, iedereen kent.
Het geborgen en veilig gevoel kan dan ook gewaarborgd worden op onze school.
De drempel om iemand aan te spreken, om hulp te vragen…ligt zeer laag.
Voor de leerlingen geldt hetzelfde. Er is een vloeiend contact tussen al onze leerlingen waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt in welke klas je zit.

De school en de daarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door het ganse team van klasleerkrachten, zorgleerkrachten, leermeesters lichamelijke opvoeding, met ondersteuning van de directeur. Daarnaast dragen de mensen van het secretariaat en het ondersteunend personeel ook hun steentje bij.
We geloven in ieders mogelijkheden en in de groeikracht van elkaar. We proberen elkaar te aanvaarden, elkaar aan te moedigen, elkaar te ondersteunen en te bevestigen. We proberen ook een veilig leef – en leerklimaat mogelijk te maken voor onszelf zodat wij ook gemotiveerd kunnen leren van en met elkaar. In een geest van samenwerking en overleg maakt het team werk van kwaliteitsbewaking en – verbetering.

Onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs delen we ook met…

 • de ouders: zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.  Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders bij de school.
 • het schoolbestuur: dat is de eindverantwoordelijke voor het beleid van de school. 
 • externe begeleiders: zij ondersteunen het team en helpen in de permanente vorming en professionalisering.
 • de pastorale eenheid: dit verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.
 • de lokale gemeenschap: dit is de omgeving waarin de school gestalte geeft aan haar opvoedings- en onderwijsopdracht.