KiVa-school

Gerelateerde afbeelding

Wij zijn blij te mogen meedelen dat wij vanaf het schooljaar 2019 - 2020 een KiVa - school worden.

Wat is KiVa?

KiVa is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’.

Het is ook de naam van een Fins antipestprogramma, het enige antipestprogramma dat wetenschappelijk onderbouwd is en ontwikkeld is aan de universiteit van Turku in Finland. 
KiVa is meer dan een antipestprogramma. Het uiteindelijk doel van de KiVa-werking is om samen (leerlingen – leerkrachten – ouders) een aangename school te maken waar iedereen zich goed voelt en daardoor kan ontwikkelen tot fijne, sociale kinderen.
KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen.

KiVa-scholen zeggen van zichzelf dat ze een leuke school willen zijn waarin iedereen het naar zijn zin heeft en waar pesten niet getolereerd wordt.
 

Wat is pesten?

Je hebt plagen, ruzie maken en pesten. Het verschil daartussen is groot!

Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar aan. Nu eens plaagt de één, dan weer de ander. Soms wordt er overdreven, want plagen kan ook wat scherp zijn maar plagen is nooit bedreigend of kwetsend bedoeld en een geplaagd kind kan ‘terug plagen’. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor ’t plezier, want er wordt wel eens gezegd: ‘Plagen is om liefde vragen….’. Het kan soms eens verkeerd vallen, maar echt traumatiserend is plagen niet. Je hebt zelfs leuke en vriendelijke plagerijen. Je moet er mee kunnen omgaan dat je af en toe geplaagd wordt. Door te werken aan de socio-emotionele ontwikkeling, proberen we kinderen hierin sterker te maken.

Daarnaast hoort "ruzie maken" ook bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen moeten leren voor zichzelf op te komen en veerkrachtiger te worden. Na het ruzie maken, moet er aandacht zijn om het terug te kunnen goedmaken.

Bij pesten ligt dat anders. Als er gepest wordt is het ene kind altijd sterker dan het andere. Ofwel heeft de pester grotere spierballen of een grotere mond of meer invloed.
Pesten gebeurt systematisch en doelgericht. Een kind dat gepest wordt is steeds het mikpunt, het doelwit, het slachtoffer. Pesten is altijd kwetsend bedoeld en het slachtoffer blijft elke dag opnieuw bang, triestig of kwaad achter in een onveilig leef- en leerklimaat. Pesten moet daarom aangepakt worden! Een doordachte en gedragen aanpak is een absolute must voor het welzijn van onze kinderen. 

De waarden die het KiVa-project nastreeft, namelijk het aanmoedigen van  leerkrachten en leerlingen tot positief omgaan met elkaar en positieve groepsvorming, past volledig in ons pedagogisch project. De volledige groep moet wakker geschud worden waardoor men uit dat we dit gedrag niet mogen accepteren of tolereren. We moeten iedereen sterker maken, alsook een duwtje in de rug geven om hun verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort en niemand wordt uitgesloten of gepest.

KiVa-scholen kiezen ook voor ouderbetrokkenheid. Daarom vinden we het belangrijk dat alle ouders goed geïnformeerd worden en kunnen terugvallen op houvasten die thuis en op school van pas komen. Een goede samenwerking tussen school en thuis garandeert niet enkel een sterker leereffect. Het is fijn voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Kinderen waarderen duidelijke verwachtingen. Het voelt veiliger, ze leren grenzen (her)kennen en nemen sneller verantwoordelijkheid.

Hoe willen we dit realiseren?

KiVa onderscheidt zich door sterk in te zetten op de kracht van de groep. Pesters mogen zich dan wel richten op een slachtoffer, ze zijn minstens even sterk begaan met het verwerven van een belangrijke positie binnen de groep.  Naast pestkoppen en slachtoffers telt zo’n groep ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Pestkoppen volharden in hun pestgedrag omdat ze in meer dan één opzicht voordeel halen uit wat ze hun slachtoffer aandoen. Wie pest, maakt (doorgaans) indruk, wint aan invloed en stijgt op het vlak van status en populariteit. Valt de steun van de groep echter weg, dan zien de meeste pesters zich genoodzaakt om in te binden.

Wat zijn onze doelstellingen?

Wie pestsituaties wil voorkomen of doen stoppen, richt zich dus best tot de volledige groep. Dit is waar het schoolteam van de Heilig Hartschool zich volledig wil voor engageren want kinderen verdienen een veilige schoolomgeving waarbij een gezonde, positieve relatie met klasgenoten een basisvoorwaarde is voor een optimale ontwikkeling.

KiVa en ouders

De ouders zijn een belangrijke partner in de opvoeding van onze leerlingen. Ook voor het welslagen van KiVa is een goede samenwerking met ouders van essentieel belang.
Daarom vinden we het belangrijk om jullie, de ouders, vanaf het begin goed mee te betrekken bij de KiVa-werking.

In de eerste plaats willen we dit doen door alle ouders uit te nodigen voor de informatie-avond over KiVa (donderdag 26 september 2019
Op deze avond worden de ouders ingelicht over de werking van KiVa. 
Verder nodigen we ouders ook uit om samen met hun kind(eren) de KiVa-game te spelen en samen te bespreken wat er rond KiVa gebeurt op onze school. Informatie hierover volgt later.

Tenslotte verwijzen we ook graag naar de KiVa-website waar een pagina volledig aan de ouders is gewijd. 
Op die pagina vinden jullie ook een digitale oudergids, die jullie meer info verschaffen over pesten en wat je als ouder kan doen wanneer je kind (mee-)pest of gepest wordt. 

Via volgende link komen jullie op de website van KiVa waar jullie alles kunnen lezen over de KiVa-werking: www.kivaschool.be

De website heeft ook een ouderpagina en een kindpagina.